Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 6 Menneskerettigheter

KAPITTEL 6 Menneskerettigheter

Menneskerettar er eit tema som blir meir og meir sentralt i samfunnet i dag. Dei grunnleggjande rettane våre blir stadig sette på prøve. Det er eit rettsområde der rettskjeldene er prega av internasjonale konvensjonar (bindande avtalar) og forordningar. Avgjerder i internasjonale domstolar, til dømes Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), er berre bindande for dei landa som har avtalt å følgje opp avgjerder denne domstolen tek. Dei nasjonale domstolane er dei viktigaste organa for å kontrollere at styresmaktene i landet følgjer dei menneskerettslege forpliktingane dei har. Borgarar som meiner at dei har fått menneskeretten sin krenkt i land som har underskrive den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), kan få saka si vurdert av EMD.


Sentrale lover:

Menneskerettsloven av 21. mai 1999

Personopplysningsloven av 15. juni 2018