Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Menneskerettigheter

 1. Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krav på, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og som regulerer forholdet mellom staten og individet. Det er likevel uenighet mellom land om hvilke rettigheter som i folkerettslig forstand er menneskerettigheter. Folkerettslige menneskerettigheter forplikter bare de land som gjennom konvensjoner har blitt enige om hva som skal være menneskerettigheter.
 2. Hva er en erklæring? En erklæring om menneskerettigheter er i folkerettslig sammenheng et generelt og uforpliktende utsagn. FNs erklæring om menneskerettigheter ble vedtatt i 1948. Den er en erklæring og ikke konvensjon, fordi landene ikke klarte å bli enige om hva som skulle være forpliktende for landene. Det var for eksempel ikke enighet om dødsstraff var i strid med menneskerettighetene.
 3. Hva er en konvensjon? En konvensjon er en juridisk bindende avtale mellom stater som reguleres av internasjonal rett.
 4. Nevn en erklæring om menneskerettigheter. FNs menneskerettighetserklæring av 1948.
 5. Nevn noen kjente konvensjoner om menneskerettigheter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950

  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966
 6. Hvem var René Cassin? René Cassin (1887-1976) var en fransk jurist og professor i rettsvitenskap. Han sto sentralt i arbeidet med å utforme den universelle erklæringen om menneskerettigheter som dannet grunnlaget for FNs menneskerettighetserklæring av 1948. For dette arbeidet mottok René Cassin Nobels fredspris i 1968.
 7. Hva var fundamentet i René Cassins «hus»? Fundamentet i René Cassins «hus» besto av den historiske utviklingen, gresk filosofi, naturretten og et mer humant syn på menneskets plass i verden.
 8. Når ble verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt i FN? Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FN i 1948.
 9. Hva besto søylene i René Cassins «hus» av? De fire søylene i René Cassins «hus» besto av de fire gruppene av menneskerettigheter som nevnes i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

  Søyle 1 omfatter de personlige rettighetene (artiklene 3–11), for eksempel retten til et liv i frihet og personlig sikkerhet, uten slaveri, vilkårlig fengsling. tortur osv.

  Søyle 2 omfatter rettigheter mellom mennesker (artiklene 12–17), for eksempel retten til privatliv, eiendomsrett, rett til å gifte seg uten tvang osv.

  Søyle 3 omfatter offentlig frihet og politiske rettigheter (artiklene 18–21), for eksempel religionsfrihet, menings- og ytringsfrihet osv.

  Søyle 4 omfatter økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (artiklene 22–27), for eksempel rett til sosial trygghet og arbeid som gjør det mulig å dekke nødvendige sosiale behov.
 10. Hvilken funksjon hadde taket i René Cassins «hus»? Taket skulle beskytte menneskene og sørge for de rettighetene som de etter lover og konvensjoner skal ha. Dette vernet skal skapes av en internasjonal orden som internasjonale organer skal sørge for, som for eksempel domstoler som spesielt arbeider med menneskerettigheter.
 11. Nevn to sentrale FN-konvensjoner av 1966. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

  FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
 12. Hva står EMK for? Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950
 13. Når ble menneskerettsloven vedtatt i Norge? Menneskerettsloven ble vedtatt 21. mai 1999.
 14. Hvilken domstol forkortes til EMD, og hvor ligger denne institusjonen? Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som ligger i Strasbourg i Frankrike.