Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Trosfrihet

  1. Hvilken artikkel i EMK uttrykker tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet? EMK artikkel 9 uttrykker tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
  2. På hvilken måte kan religionsutøvelse være i strid med retten til liv i EMK artikkel 2? Retten til liv er beskyttet av EMK artikkel 2. Dødsstraff er likevel ikke i strid med denne regelen. Artikkel 2 sier uttrykkelig at dødsstraff er tillatt dersom den er fastsatt ved dom for brudd på en lov som gir dødsstraff. Når religiøse prosesser bygd på sharia-lover leder til steining av den skyldige, er det ikke dødsstraffen, men prosessen og avrettingsmetodene som er i strid med menneskerettighetene.
  3. Kan religionsutøvelse stride mot retten til privatliv etter EMK artikkel 8? Religionsutøvelse kan komme i konflikt med retten til privatliv. Kjønnslemlestelse og forbud mot homofili begrunnet i religiøs overbevisning, er eksempler på dette.
  4. Kan religionsutøvelse være i strid med retten til ekteskap etter EMK artikkel 12? Retten til å gifte seg følger av EMK artikkel 12. Problemet som ofte er reist, gjelder retten til å gifte seg på nytt. Spørsmålet blir om retten til ekteskap også omfatter en rett til skilsmisse. EMK har ingen regler som i klartekst gir rett til skilsmisse eller rett til å inngå nytt ekteskap.
  5. Kan religionsutøvelse være i strid med prinsippet om likebehandling av kvinne og mann etter EMK artikkel 14? Kvinner blir diskriminert i flere trossamfunn, blant annet når det gjelder retten til forkynnende stillinger. Likestillings og diskrimineringsloven § 9 om lovlig forskjellsbehandling åpner for en slik forskjellsbehandling.