Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Urfolk

  1. Hva er et urfolk? Urfolk er de som anses å stamme fra et landområdes opprinnelige befolkning, og som har beholdt noen av sine særegne trekk som språk, religiøse skikker eller sosiale mønstre, jf. ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 1.
  2. Hvilke rettigheter har et urfolk? De land som har underskrevet konvensjonen om urfolk, forplikter seg til å sikre urfolks rett til å bevare sin egenart og til å bestemme over de forhold som er viktige for sin utvikling. Urfolk skal høres når myndighetene skal treffe vedtak som kan påvirke deres liv og livsform.
  3. Hva heter konvensjonen om urfolk? ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater
  4. Hva er Sametinget? Sametinget er et folkevalgt organ som skal uttale seg og gi råd i saker som berører den samiske befolkningen. Det er også et forvaltningsorgan som har myndighet når det gjelder reindriftsnæringen og bruk av grunn og naturressurser i Finnmark.
  5. Når ble Sametinget opprettet? Sametinget ble opprettet i 1989 i henhold til sameloven av 12. juni 1987.