Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Offentlig forvaltning

  1. Hva er offentlig forvaltning? Med offentlig forvaltning mener vi ethvert organ for stat eller kommune, for eksempel et departement, et direktorat eller et kommunestyre, jf. forvaltningsloven § 1. Stortinget og domstolene er derimot ikke forvaltningsorganer. De hører til de andre statsmaktene, jf. forvaltningsloven § 4.
  2. Hva mener vi med sentralforvaltningen? Sentralforvaltningen består av regjeringen, departementene, direktoratene og et stort antall offentlige utvalg, nemnder og råd.
  3. Hvilken statsmakt hører forvaltningen til? Den utøvende makt – regjeringen.
  4. Hva mener vi med lokalforvaltningen? Med lokalforvaltningen mener vi den forvaltningsvirksomhet som skjer i regionale og lokale forvaltningsorganer. Fylkesmannen, trygdekontorene og likningskontorene er eksempler på statlige organer i lokalforvaltningen. De viktigste kommunale organene er kommunestyret, formannskapet, fylkestinget, fylkesutvalget og forskjellige råd og utvalg på det lokale plan.
  5. Hva er et forvaltningsorgan? Et forvaltningsorgan er ethvert organ for stat eller kommune, jf. forvaltningsloven § 1 andre punktum.