Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Erstatning

Erstatningsretten, forsikringsretten og trygderetten har en felles funksjon når det gjelder behovet for økonomisk trygghet. De skal redusere de økonomiske følgene av en skade – enten det er skade på person eller ting. Erstatningsretten bygger i særlig grad på et prevensjons- og reparasjonssynshensyn.

  1. Hva går prevensjonshensynet ut på? Erstatningsreglene skal virke preventivt. De skal oppdra folk til å opptre aktsomt og forsiktig. Trusselen om erstatning skal avskrekke nye skadevoldere og skremme de som allerede har begått slike handlinger, fra å gjøre dem på nytt.
  2. Hva går reparasjonshensynet ut på? Reparasjon betyr at den skadelidte får erstattet kostnadene ved å reparere skaden. Den skadelidte skal stilles i samme økonomiske situasjon som han eller hun var i før skaden.
  3. Hva har begrepene erstatning, forsikring og trygd til felles? Det er en nær sammenheng mellom de hensyn erstatningsretten bygger på, og de resonnementene som danner basis for forsikringsretten og trygderetten. Rettsområdene har det til felles at en skal vurdere om det finnes grunnlag for å gi økonomisk kompensasjon, slik at skade på ting eller personer kan repareres og tap erstattes.
  4. Gjør rede for forskjellen mellom erstatningsretten og forsikrings- og trygdeordninger. Erstatningsreglene forutsetter at det er en kjent skadevolder, og at denne har midler til å reparere skaden som er inntruffet. Utbetaling fra forsikring på grunn av skader forutsetter at det er inngått en forsikringsavtale. Trygdeordningene er ingen frivillig sak. Medlemskap i folketrygden er obligatorisk. Dette er et sosialt stønadssystem som skal gi den enkelte et grunnleggende vern mot tap av inntekt og store utgifter ved sykdom og skade. Selv om skadevolderen ikke har evne til å betale erstatning, er den skadelidte sikret økonomisk gjennom trygdesystemet.
  5. Er erstatningsansvar aktuelt ved et hendelig uhell? Et hendelig uhell kan skje alle og ingen kan bebreides. Det er derfor ikke grunnlag for et erstatningssøksmål.