Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Øvinger side 345–346

6.3.1

  1. Straffeloven av 2005 § 181 bestemmer straff for den som ved «annen utilbørlig atferd» forstyrrer den «alminnelige fred og orden» eller «lovlige ferdsel». Det å stille seg naken opp i en rundkjøring er utvilsom «utilbørlig atferd». Slik atferd er straffbar hvis den forstyrrer på den måten paragrafen beskriver. Kristians handling er både trafikkfarlig og forstyrrende for fred og orden. Det kan derfor ikke være tvil om at Kristians handling er straffbar.
  2. Kristian mener nok at hans handling har hjemmel i EMK artikkel 9 om religionsfrihet og artikkel 10 om ytringsfrihet.
  3. Artiklene 9(2) og 10(2) angir hvilke begrensninger i religionsfriheten og ytringsfriheten som staten kan bestemme uten å komme i konflikt med menneskerettighetene. Begrensningen må være nødvendig i et demokratisk samfunn for å ivareta en av de interessene som er listet opp. I dette tilfelle er det vel «forebygge uorden» eller «beskytte helse og moral» som er aktuelt. Bruken av straffeloven § 181 er derfor ikke i strid med menneskerettighetene i dette tilfellet.

6.3.2

Undersøkelsen til Fritt Ord fordelte seg slik:

Ytringsfrihets grenser
  Helt eller delvis enig Helt eller delvis uenig* Vet ikke
Rasistiske ytringer bør tolereres 18 % 68 %  
Ytringer som håner religion bør være tillatt 27 % 60 %  
Ytringsfriheten bør kunne begrenses for å sikre at folk ikke blir trakassert eller mobbet 46 % 37 %  
Pressens kildevern bør være absolutt, selv når saken handler om nasjonens sikkerhet 32 % 46 %  
Staten bør kunne sensurere kunstnere som mottar offentlig økonomisk støtte 18 % 59 %  
Ansatte ved universiteter og høgskoler bør stå helt fritt til å ytre seg 50 % 30 %  
Når pressen ønsker innsyn i offentlige dokumenter, må personvernet veie tyngre enn hensynet til offentligheten 57 % 23 %  
Beskyttelse av svake grupper slik som barn og unge er viktigere enn ytringsfriheten 76 % 10 %  
Virksomheter bør kunne begrense ytringsfriheten til ansatte for å sikre omdømmet sitt 23 % 52 %  

Vi overlater til lærer og elever å tolke og kommentere resultatene.