Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Øvinger side 322

6.5.1

En presentasjon om kameraovervåking kan ta utgangspunkt i rettslige vilkår for slik overvåking slik det fremgår av bestemmelsene i personopplysningsloven kapittel VII.

Paragraf 37(2) har bestemmelse om kameraovervåking av vesentlig betydning for å forebygge eller oppklare straffbare handlinger.

Paragraf 38 har bestemmelser om overvåking der en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, for eksempel på en skole eller en annen arbeidsplass.

Paragraf 38a har bestemmelser om overvåking av parker, strender osv. Her er det spesielle hensyn som tilsier overvåking. Det er i forarbeidene nevnt at en del slike områder kan være særlig utsatt for straffbare handlinger, for eksempel hærverk. Det siktes antakelig også til voldsforbrytelser, narkotikaforbrytelser og seksualforbrytelser.

§ 38 a. Tilleggsvilkår ved overvåking av parker, strender og lignende rekreasjonsområder som er tilgjengelig for allmennheten
Kameraovervåking av parker, strender og lignende rekreasjonsområder som er tilgjengelig for allmennheten, er bare tillatt når behovet for overvåking klart overstiger den enkeltes interesse av ikke å bli overvåket.
Ved vurderingen av behovet for overvåking skal det særlig legges vekt på om overvåkingen er av vesentlig betydning for å forebygge straffbare handlinger som kan true liv eller helse, hindre ulykker eller ivareta liknende samfunnsnyttige interesser.
Ved vurderingen av den enkeltes interesse av ikke å bli overvåket skal det særlig legges vekt på hvordan overvåkingen skal skje, samt hva slags område som skal overvåkes.

6.5.2

  1. Den sentrale bestemmelsen er § 38. Paragraf 37 er også aktuell fordi skolen ønsker å forebygge mobbing. Noen former for mobbing foregår ved straffbare handlinger som slag, spark osv.
  2. Prinsippet i personvernlovens bestemmelser er at det skal gjøres en avveiing mellom de hensyn kameraovervåkingen skal beskytte, og de overvåkedes behov for personvern. I dette tilfellet er skolens behov for å avverge mobbing mye større enn elevenes behov for personvern. Overvåkingen er lovlig.

6.5.3

EMK artikkel 8 gjelder retten til respekt for privatlivet. Blant annet av denne grunn har vi regler om taushetsplikt for tjenestemenn i forvaltningsorganer (forvaltningsloven § 13). Den enkeltes inntektsog formuesforhold er i utgangspunktet et personlig forhold som er omfattet av taushetsplikten.

Skal offentliggjøring av skattelister være lovlig i forhold til EMK artikkel 8, må vilkårene i artikkel 8(2) være oppfylt. Det vil si at offentliggjøringen må ha hjemmel i lov og være nødvendig i et demokratisk samfunn av de hensyn som er nevnt i artikkelen. Det vil si at offentliggjøringen må være begrunnet i «samfunnsdebatten» i vid forstand. Det er av offentlig interesse å se hvem som bidrar til fellesskapet og hvor mye.

Regjeringen vurderer innskrenkninger i reglene om offentlige skattelister.

6.5.4

Konsesjon betyr offentlig samtykke, tillatelse eller liknende godkjenningsvedtak.

  1. Konsesjon etter § 33 betyr at man må få Datatilsynets godkjenning til å behandle personopplysninger.
  2. Hovedregelen i § 33 er at det kreves konsesjon for å behandle sensitive personopplysninger. Dette gjelder for eksempel når politiet behandler opplysninger i strafferegisteret. Det er derfor unntakene som er av størst interesse når det skal avgjøres om en bestemt behandling krever konsesjon. Mange av unntakene er nevnt i forskrift etter § 33 siste ledd. Det er blant annet ikke konsesjonsplikt for skoler som behandler sensitive opplysninger om elever i den grad dette er nødvendig for å utføre oppgaver i henhold til opplæringsloven. Unntakene er ofte begrunnet med at Datatilsynet kan bli påført mye unødvendig arbeid.